آموزش

شركت پركاس بخش مهمی از فعاليت هاي خود را معطوف به برگزاری دوره ­های آموزشی تخصصی مورد نياز در صنايع مختلف کشور نموده است.

لیست دوره ­های تخصصی که توسط مدرسین مجرب شرکت پرکاس ارائه می ­گردد، به شرح ذیل می ­باشد:

لازم به ذکر است که در صورت درخواست دوره ­ای خاص، شرکت پرکاس آمادگی دارد تا نسبت به برگزاری دوره پیشنهادی اقدام نماید.